HOMEOPATIJA V SLOVENIJI

  

A. Homeopatija je v Sloveniji že del zdravstvene dejavnosti

 

 • homeopatija je kot dejavnost v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti 2008 (SKD 2008) uvrščena v oddelek zdravstvo (Q86) oziroma podrazred alternativne oblike zdravljenja (Q86.901), torej zdravstvena dejavnost;

 

 

 

   

 

 • magister farmacije je v skladu s Seznamom poklicev v zdravstveni dejavnosti uvrščen med zdravstvene delavce in lahko svetuje pri izdaji homeopatskih zdravil (zdravnik, ki je tudi zdravstveni delavec, pa ne sme zdraviti, svetovati ali predpisovati homeopatskih zdravil!).

 

B. Homeopatija je v Sloveniji hkrati tudi del zdravilske dejavnosti

 

 • homeopatijo pa kot dejavnost Zakon o zdravilstvu uvršča tudi v zdravilsko dejavnost oziroma je v 4. členu navedena kot zdravilski sistem;

 

 • v prvem odstavku 6. člena Zakona o zdravilstvu je določeno, da zdravilsko dejavnost izvajajo zdravilci. V drugem odstavku 6. člena pa, »ne glede na prejšnji odstavek, lahko homeopatijo, kiropraktiko in osteopatijo izvajajo le osebe, ki imajo diplomo medicinske fakultete, pridobljena znanja iz homeopatije, kiropraktike ali osteopatije, in veljavno licenco, pridobljeno skladno s tem zakonom«;

 

 • oseba, ki ima diplomo medicinske fakultete, je diplomant medicinske fakultete, ki je pridobil strokovni naslov »doktor medicine«, okrajšava dr. med. in poklicni naziv zdravnik;

 

 • Slovenija je edina država članica Evropske unije, ki diskriminira zdravnika zato, ker ima dodatna znanja iz homeopatije, ga želi preimenovati v »zdravilca« (čeprav je zdravilec po definiciji oseba, ki nima formalne medicinske izobrazbe) in ga izločiti iz medicine oz. zdravstvene dejavnosti;

 

 • zdravniku, ki je temeljni nosilec homeopatije, edini usposobljen za (homeopatsko) zdravljenje ljudi in predpisovanje (homeopatskih) zdravil za uporabo v humani medicini, pa v skladu z Zakonom o zdravniški službi grozi odvzem ali neizdaja licence.

 

C. Neskladje

 

 • Nekateri zakoni in podzakonski predpisi torej uvrščajo homeopatijo v zdravstveno dejavnost: (a) homeopatija je kot dejavnost v skladu s SKD 2008 uvrščena v zdravstveno dejavnost, (b) poklic homeopat je v skladu s SKP-08 uvrščen v podskupino »zdravstveni strokovnjaki« in (c) homeopatska zdravila so v skladu z Zakonom o zdravilih uvrščena med zdravila, ki jih lahko izdaja oz. prodaja le lekarniški farmacevt (zdravstveni delavec) v lekarni. Po drugi strani pa zakonodaja uvršča homeopatijo tudi v zdravilsko dejavnost; zdravnik, ki je edini strokovno usposobljen za homeopatsko zdravljenje in edini pooblaščen za predpisovanje homeopatskih zdravil za uporabo v humani medicini, je prekvalificiran v »zdravilca«, zakonsko pa mu grozi odvzem oz. neizdaja zdravniške licence.

 

 • Torej, izdelava, izdaja in svetovanje (za samozdravljenje) ob izdaji homeopatskega zdravila v lekarni, ki je v pristojnosti lekarniškega farmacevta, so del zdravstvene dejavnosti; homeopatsko zdravljenje, ki ga izvaja zdravnik, pa je del zdravilske dejavnosti.

 

 • Zdravnik, ki je temeljni nosilec zdravljenja, edini pooblaščen za predpisovanje zdravil za uporabo v humani medicini in edini strokovno usposobljen za zdravljenje ljudi, homeopatskih zdravil ne sme predpisovati, ker v skladu z Zakonom o zdravniški službi ne sme istočasno zdraviti s homeopatijo. 

 

 

 

 • Homeopatska zdravila so v skladu z Zakonom o zdravilih zdravila, ki se uporabljajo v humani medicini. Kako je lahko temeljni odgovorni nosilec/izvajalec homeopatskega zdravljenja umeščen v zdravilsko dejavnost in ne v zdravstveno dejavnost?

 

 • V Sloveniji trenutno samo zavarovalnica Adriatic Slovenica nudi paket »Specialisti in zdravila«, v katerem povrne stroške zdravil, ki jih zdravnik predpiše na beli recept. Ker so vsa homeopatska zdravila registrirana pri JAZMP in vodena v Centralni bazi zdravil, bi lahko bolniki, ki imajo ta paket zavarovanja, dobili povrnjene stroške homeopatskih zdravil. Ker pa je zdravniku z licenco zakonsko onemogočeno predpisovanje homeopatskih zdravil in ne more predpisati homeopatskega zdravila na recept, stroški zdravil bolnikom ne morejo biti povrnjeni.

 

 • Merkur zavarovalnica nudi paket Merkur zdravje – ambulanta, v katerem krije stroške homeopatskega zdravljenja, vendar le v Avstriji. V Avstriji lahko le zdravniki z licenco zdravijo s homeopatijo, saj je homeopatija zdravstvena dejavnost, del uradne medicine. Če bi lahko zdravniki z licenco tudi pri nas zdravili s homeopatijo, bi zavarovalnica Merkur krila stroške zdravljenja pri slovenskih zdravnikih homeopatih.

 

 • Magister farmacije kot zdravstveni delavec v lekarni bolniku lahko svetuje pri izbiri homeopatskega zdravila za samozdravljenje in pri tem ne nosi nobene odgovornosti, zdravnik kot zdravstveni delavec pa pri izbiri homeopatskega zdravila za zdravljenje ne sme svetovati, ker ne sme zdraviti s homeopatijo. Zdravi lahko samo v skladu z Zakonom o zdravilstvu, ki ga preimenuje v »zdravilca«, v skladu z Zakonom o zdravniški službi (ZZdrS-E) pa mu grozi še odvzem ali neizdaja dovoljenja za delo (licence).

 

 • Vendar je zaradi sprejetja določb ZZdrS-E junija 2008, ki določajo, da »se zdravniku ne podeli licence oziroma se mu jo odvzame za čas opravljanja zdravilske dejavnosti«, Zakon o zdravniški službi v neskladju z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, saj so v skladu s 58. in 59. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti zdravstvenim delavcem dovoljene preverjene in strokovno neoporečne dopolnilne tradicionalne in alternativne oblike diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije, ki ne škodujejo zdravju ljudi, minister za zdravje pa od leta 1992 še ni sprejel ustreznih podzakonskih predpisov, ki bi to uredili. Komisija za medicinsko etiko pa je v svojem Stališču o zdravilstvu iz leta 1998 »dopolnilne tradicionalne in alternativne oblike diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije« namerno preimenovala v »zdravilstvo«.

 

 • Le zdravniki z licenco lahko zdravijo z akupunkturo, ki je del tradicionalne kitajske medicine, zdravstveni delavci pa izvajajo tudi medicinsko hipnozo. Vendar izvajanje obeh oblik zdravljenja ni pravno urejeno.