MNENJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRUŽINSKO MEDICINO

17.06.2014 00:00
Strokovni svet za družinsko medicino Združenja zdravnikov družinske medicine Slovenskega zdravniškega društva (ZZDM SZD) je sprejel mnenje v zvezi s sočasnim izvajanjem medicine in zdravilstva.
Mnenje članov Strokovnega sveta ZZDM SZD:
 
Strokovni svet za družinsko medicino meni, da sočasno ali vzporedno izvajanje medicine in zdravilstva v istem času in / ali istem prostoru ni dopustno.
 
Izvajalci zdravstvene dejavnosti moramo kot temelj varnega dela uporabnikom nedvoumno zagotoviti, da so vsi ukrepi, ki se izvajajo v okviru zdravstvene dejavnosti, v skladu s sodobnimi strokovnimi medicinskimi spoznanji. To je mogoče le ob doslednem upoštevanju etičnih načel zdravniškega poklica, na katere smo tudi prisegli. Uporabniku mora biti neizpodbitno zagotovljeno, da bo v prostorih in pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti deležen ukrepov medicinske stroke in da mu ne bo potrebno zaradi nejasnosti ali dvojnosti statusa izvajalca podvomiti, ali bo pri njem izveden zdravilski ali medicinski ukrep. To zagotavljajo ustrezne oznake prostorov za izvajanje dejavnosti in seveda tudi ustrezna strokovna usposobljenost ter nedvomna privrženost medicinski stroki, ki se v trenutni slovenski pozitivni zakonodaji kaže s končano medicinsko fakulteto, z opravljenim strokovnim izpitom in z veljavno licenco za določeno strokovno področje.
 
Strokovni svet za družinsko medicino je v primeru spremembe predpisov pripravljen razmisliti o podpori možnosti, da zdravniki, ki želijo poleg medicinske dejavnosti izvajati tudi zdravilstvo, in to izvajati izven ordinacijskega časa in prostorov, namenjenih zdravstveni dejavnosti, da le-ti obdržijo zdravniško licenco, če sicer izpolnjujejo ostale pogoje zanjo.
 
Prostori za zdravilsko dejavnosti morajo biti nedvoumno označeni, s katero obliko zdravilstva se imenovani ukvarja, pri čemer sme uporabljati nazive, ki jih je pridobil pri usposabljanju za zdravilsko dejavnost, ne pa tudi nazivov medicinske stroke, s katerimi bi zavajal uporabnike, da jih zdravi po načelih medicinske stroke. To velja tudi, če je za pridobitev zdravilskega naziva potrebna predhodna medicinska izobrazba. Izvajanje zdravilstva ločeno od zdravstvene dejavnosti ne more biti ovira za podelitev licence ali celo pregon take osebe. Kljub temu, da je zdravnik zdravnik 24 ur na dan, je v svojem prostem času, razen v primeru potrebe po nudenju nujne medicinske pomoči, formalno svoboden glede izvajanja zdravilske dejavnosti, seveda v skladu z delovno in drugo zakonodajo.
 
Etično je izvajanje zdravilstva na zgoraj opisan način sporno v primeru, če bi zdravnik, član Zdravniške zbornice Slovenije, zlorabil svoje zdravniške nazive za promocijo, marketing in samo izvajanje zdravilstva (česar ne sme niti za zdravstveno dejavnost), ali bi na izrecen način s svojimi dejanji škodil medicinski stroki, v kar seveda ne šteje to, da izvaja zdravilsko dejavnost izven svoje redne zdravniške dejavnosti, kot je to veljalo doslej. Prav tako je izvajanje zdravilstva v nasprotju z načeli medicinskega profesionalizma, ki poudarja zavezanost znanosti, ki je temelj medicine, česar pa za zdravilske oblike ni moč trditi.”

Vir:
Mnenje Strokovnega sveta za družinsko medicino v zvezi z sočasnim izvajanjem medicine in zdravilstva, Ljubljana, 17. junij 2014