similia similibus curentur

POJASNILO ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE

01.07.2011 00:00
Zdravniška zbornica Slovenije se je v julijski številki glasila Isis odzvala na odzive zdravnikov glede javnega opomina zdravnici, ki je zdravila s homeopatijo.
Pojasnilo Zdravniške zbornice Slovenije v nadaljevanju objavljamo v celoti:
 
»Ob odzivih na javni opomin, ki je bil objavljen v prejšnji številki revije Isis, želimo bralkam in bralcem pojasniti, da Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008, 49/2010 Odl.US: U-I-270/08- 10, 107/2010-ZPPKZ) in Kodeks medicinske deontologije Slovenije določata, da se mora zdravnik pri svojem delu ravnati po spoznanjih znanosti in strokovno preverjenih metodah ter uporabljati le tiste diagnostične in terapevtske metode, ki so znanstveno utemeljene in strokovno sprejete.
 
Odvzem zdravniške licence v primeru opravljanja zdravilske dejavnosti od leta 2008 določa veljavna zakonodaja in torej ne gre za arbitrarno ali samovoljno odločitev Zdravniške zbornice Slovenije. Zakon o zdravniški službi v drugem odstavku 34. člena namreč navaja, da se zdravniku, ki opravlja zdravilsko dejavnost, licenca ne podeli. Četrti odstavek 37. člena pa določa: »Začasen odvzem licence se izreče tudi, če zdravnik opravlja zdravilsko dejavnost in sicer za čas opravljanja zdravilske dejavnosti.«
 
Ker je zakonodajalec določil, da se torej zdravnik z licenco ne more in ne sme hkrati ukvarjati z zdravilsko dejavnostjo, je treba zakon spoštovati, pa če nam je ta všeč ali ne. Zdravniška zbornica Slovenije pri svojih odločitvah vseskozi spoštuje veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Zato so očitki o dogmatizmu ali preganjanju čarovnic popolnoma neutemeljeni, predvsem pa je njihova ost usmerjena v napačno institucijo.

Zdravniška zbornica Slovenije«

Vir:
Isis, Julij 2011, Zdravniška zbornica Slovenija: Pojasnilo