similia similibus curentur

SIST EN 16872:2016

 

Evropski standard SIST EN 16872:2016 med drugim določa, da mora triletno osnovno podiplomsko usposabljanje in izobraževanje iz homeopatije za zdravnike obsegati najmanj 350 učnih ur, od tega mora biti vsaj tretjina časa namenjena kliničnemu usposabljanju. Po zaključku triletnega študija in uspešno opravljenem izpitu naj bi bil zdravnik usposobljen za homeopatsko zdravljenje bolnikov v okviru splošne medicinske prakse, konvencionalne specialistične prakse ali izključno homeopatske prakse. Institucija, pristojna za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov homeopatov v posamezni državi, lahko zdravniku po končanem šolanju izda potrdilo oziroma diplomo iz homeopatije.

 

Triletni program osnovnega podiplomskega usposabljanja in izobraževanja iz homeopatije za zdravnike, ki ga izvaja Slovensko homeopatsko društvo, je usklajen tako s smernicami Evropskega odbora za homeopatijo kakor tudi z evropskim standardom SIST EN 16872:2016. Triletni študij obsega 350 učnih ur, od tega je 200 učnih ur teorije in 150 učnih ur klinične prakse. Slovensko homeopatsko društvo izda potrdilo o končanem triletnem študiju po opravljenih 350 učnih urah. Evropski odbor za homeopatijo pa zdravnikom, ki uspešno opravijo zaključni izpit, podeli Evropsko diplomo iz homeopatije.

 

Več o evropskem standardu

 

S 1. decembrom 2016 je bil v sistem slovenske standardizacije privzet evropski standard EN 16872:2016 kot SIST EN 16872:2016 Zdravstvene storitve, ki jih opravljajo zdravniki z dodatno kvalifikacijo iz homeopatije - Zahteve za storitve zdravstvenega varstva, ki jih opravljajo zdravniki z dodatno kvalifikacijo iz homeopatije.

 

Odločitev za privzem tega standarda je 7. novembra 2016 sprejel Strokovni svet Slovenskega inštituta za standardizacijo (SIST) za splošno področje. Evropski standard obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški), s 24. marcem 2017 pa je na voljo tudi v slovenskem jeziku.

 

Evropski komite za standardizacijo (CEN) je 6. avgusta 2016 sprejel in 26. oktobra 2016 objavil evropski standard EN 16872:2016 Services of Medical Doctors with additional qualification in Homeopathy (MDQH) - Requirements for health care provision by Medical Doctors with additional qualification in Homeopathy (Zdravstvene storitve, ki jih opravljajo zdravniki z dodatno kvalifikacijo iz homeopatije - Zahteve za storitve zdravstvenega varstva, ki jih opravljajo zdravniki z dodatno kvalifikacijo iz homeopatije).

 

Evropski standard, ki je bil odobren s konsenzom 33 držav članic CEN, določa minimalne zahteve za zdravnike z dodatno kvalifikacijo iz homeopatije (program osnovnega in nadaljevalnega izobraževanja in usposabljanja zdravnikov) in zahteve za opravljanje zdravstvenih storitev. Namen evropskega standarda je doseganje optimalne stopnje harmonizacije na področju izobraževanja in opravljanja zdravstvenih storitev zdravnikov homeopatov na evropski ravni.

 

V vseh 33 članicah CEN mora ta evropski standard dobiti status nacionalnega standarda bodisi z objavo istovetnega besedila bodisi z razglasitvijo najpozneje do aprila 2017; nacionalne standarde, ki so v nasprotju s tem standardom, pa je treba umakniti najpozneje aprila 2017.

 

Evropski standard SIST EN 16872:2016 je na voljo v angleškem jeziku in slovenskem jeziku v spletni trgovini Slovenskega inštituta za standardizacijo.