HOMEOPATIJA V DRŽAVAH ČLANICAH EVROPSKE UNIJE

  

Med državami članicami Evropske unije obstajajo razlike glede pravne ureditve homeopatije in drugih nekonvencionalnih metod zdravljenja, saj so zdravstveni sistemi (zdravstvena dejavnost, zdravstvena politika) v pristojnosti držav članic. Nekonvencionalne metode zdravljenja so v nekaterih državah urejene z zakonskimi ali podzakonskimi predpisi, z uredbo vlade ali ministrstva za zdravje, v drugih pa so priznane s strani nacionalne zdravniške organizacije/društva/zbornice. Urejenost v posameznih državah je v veliki meri odvisna od pravne tradicije v določeni državi.

  

Skupno državam članicam EU je, da je samo zdravnik tisti, ki je strokovno usposobljen in odgovoren za celoten postopek zdravljenja, kar pomeni, da lahko glede na svoje znanje izbere in priporoči bolniku zanj najbolj učinkovito terapijo oziroma zdravljenje v skladu z načelom največje koristi za bolnika. V nacionalnih zakonodajah s področja zdravstvene dejavnosti je določeno: (a) zdravnik je pri sprejemanju strokovnih odločitev samostojen in neodvisen; (b) zdravnik svobodno izbere način zdravljenja, ki je v danih okoliščinah najprimernejši; (c) zdravnik se pri svojem delu ravna po spoznanjih znanosti, splošno sprejetih medicinskih načelih, strokovno preverjenih metodah, izkušnjah, medicinskem znanju ipd. ter (č) za svoje delo prevzema etično, strokovno, kazensko in materialno odgovornost ipd.
 
Prav zaradi terapevtske svobode lahko zdravniki izberejo tudi nekonvencionalne metode zdravljenja. Slovenija je tako edina država članica EU, ki zdravniku in pacientu odreka možnost izbire najbolj ustreznega zdravljenja.
 
Zdravnik in pacient imata pravico izbire zdravljenja oziroma ta izbira jima ne sme biti odvzeta. Če jima je, je zdravniku kršena pravica do izbire »pravega« zdravljenja svojega pacienta, pacientu pa pravica do zanj »ustreznega« zdravstvenega varstva oziroma oskrbe.

V vseh državah članicah Evropske unije imajo bolj ali manj podobne določbe glede pacientove ali zdravnikove svobodne in samostojne odločitve pri izbiri najbolj učinkovite metode zdravljenja. Razlika je samo v tem, da »stroka« oziroma pristojni organi v drugih državah članicah EU (ministrstva za zdravje, zdravniške zbornice, združenja/društva) drugače tolmačijo definicijo »zdravljenje po spoznanjih znanosti in strokovno preverjenih metodah« in ravno zaradi tega so številne nekonvencionalne metode zdravljenja v državah članicah EU del uradne medicine oziroma zdravstvene dejavnosti, v Sloveniji pa ne. Vse je samo stvar gledišča oziroma odprtosti ali zaprtosti zdravniške stroke do pluralizma v medicini.
 
V vseh državah članicah Evropske unije, razen v Sloveniji, lahko zdravniki kot zdravstveni delavci v zdravstveni dejavnosti zdravijo s homeopatijo in predpisujejo homeopatska zdravila, ki so določena kot zdravila za uporabo v humani medicini v vseh nacionalnih zakonodajah v skladu z evropsko direktivo. Homeopatija ni in nikoli ne bo del šolske medicine, je pa priznana s strani pristojne institucije (op. ministrstva za zdravje ali zdravniške zbornice ali zdravniškega združenja ipd.) kot zdravniška metoda zdravljenja oziroma kot samostojna in dopolnilna metoda zdravljenja v rokah zdravnika, torej je del uradne medicine v posamezni državi članici.

 

V nekaterih evropskih državah – Belgiji, Bolgariji, Madžarski, Litvi, Portugalski, Romuniji, Ruski federaciji in Veliki Britaniji – je homeopatija urejena z zakonskimi predpisi. V drugih državah pa nacionalna zdravniška združenja oziroma zbornice homeopatijo priznavajo kot zdravniško metodo. Tako na primer v Avstriji, Franciji, Nemčiji, Latviji, Španiji in Švici zdravnikom po končanem osnovnem podiplomskem izobraževanju in usposabljanju ter diplomi iz homeopatije to izobraževanje prizna nacionalna zdravniška zbornica oziroma združenje kot dodatno kvalifikacijo (dodatno znanje) ali specializacijo.

 

V večini držav članic Evropske unije lahko homeopatijo prakticirajo samo zdravniki. Tako je v 16 državah: Avstriji, Belgiji, Bolgariji, Cipru, Češki, Franciji, Grčiji, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Madžarski, Poljski, Portugalski, Romuniji in Španiji.

 

V preostalih 11 državah članicah Evropske unije lahko zdravijo s homeopatijo zdravniki in laiki, vendar imajo laiki številne omejitve, ki se razlikujejo od države do države. Tako je v naslednjih državah: Danski, Estoniji, Finski, Hrvaški, Irski, Malti, Nemčiji, Nizozemski, Slovaški, Švedski in Veliki Britaniji. V Nemčiji poznajo tako imenovane Heilpraktikerje, ki lahko prakticirajo homeopatijo in še nekatere druge komplementarne metode, vendar morajo prej opraviti zelo strog izpit iz zdravstvenih vsebin. Tako je iz zgodovinskih razlogov. Znano je, da so nekateri zdravniki homeopati načrtno izobraževali laike, ker so zdravnike na vse mogoče načine odvračali od homeopatije.

 

V nekaterih državah imajo podiplomsko izobraževanje iz homeopatije na medicinskih fakultetah. Homeopatijo na podiplomski ravni poučujejo v Bolgariji, na osmih fakultetah v Franciji (Aix-Marseille, Besancon, Lille, Paris-Bobigny, Bordeaux II, Limoges, Poitiers, Lyon), na petih fakultetah v Nemčiji (Berlin, Düsseldorf, Hannover, Heidelberg, Freiburg), na sedmih fakultetah na Poljskem (Varšava, Poznan, Krakov, Katovice, Lublin, Gdansk in Vroclav), na štirih fakultetah v Španiji (Barcelona, Murcia, Sevilla, Valladolid), v Grčiji na Egejski univerzi, v Italiji in Litvi. V vseh evropskih državah pa se homeopatija poučuje v zasebnih izobraževalnih ustanovah oziroma nacionalnih zdravniških homeopatskih društvih. Prav tako imajo na številnih medicinskih fakultetah predavanja o homeopatiji v sklopu dodiplomskega študija kot izbirni ali kot obvezni predmet (Avstrija, Bolgarija, Italija, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Romunija, Švica).

 

V nekaterih državah imajo na medicinskih fakultetah tudi katedre za komplementarno medicino. V Nemčiji je pet kateder (Univerza v Wittnu, Univerza v Duisburgu, Univerza v Rostocku, Univerza Charité v Berlinu, Univerza v Münchnu), v Veliki Britaniji tri (Univerza v Exeterju, Univerza v Southamptonu in Thames Valley univerza), na Madžarskem je katedra na Univerzi v Pécsu, v Švici pa imajo trenutno dve katedri (na Univerzi v Bernu in v Zürichu).

 

Homeopatsko zdravljenje nudijo tudi nekatere bolnišnice v Avstriji, Franciji, Nemčiji, Italiji, Španiji, Švici in Veliki Britaniji. V Veliki Britaniji je pet homeopatskih bolnišnic.

 

Zasebne ali javne zavarovalnice v nekaterih državah krijejo stroške homeopatskega zdravljenja ali homeopatskih zdravil, vendar samo v primeru, če storitev izvede zdravnik.

 

Po podatkih Evropskega odbora za homeopatijo (ECH) iz leta 2010 ima osnovno homeopatsko izobrazbo približno 45.000 zdravnikov, večinoma so to splošni oziroma družinski zdravniki (za primerjavo: v EU je približno 15.000 nevrologov in okrog 18.000 otorinolaringologov). Približno 40 odstotkov francoskih in skoraj 75 odstotkov nemških zdravnikov občasno predpiše homeopatska zdravila.

 

Homeopatija je tudi v Sloveniji del zdravstvene dejavnosti, vendar ne v celoti – le magistri farmacije z dodatnim specialnim znanjem homeopatije lahko v skladu z zakonom o zdravilih magistralno izdelujejo in izdajajo (prodajajo) homeopatska zdravila v lekarnah, zdravniki pa v skladu z zakonom o zdravniški službi homeopatskih zdravil (še) ne smejo predpisovati, ker (še) ne smejo zdraviti s homeopatijo.

 

Slovenija je edina država članica Evropske unije, v kateri zdravnik, ki je v skladu z Zakonom o zdravilih edini pooblaščeni predpisovalec zdravil za uporabo v humani medicini, ne sme predpisati homeopatskega zdravila, ker ne sme zdraviti s homeopatijo. V skladu z Zakonom o zdravniški službi zdravniku, ki zdravi s homeopatijo, Zdravniška zbornica Slovenije ne izda oziroma začasno odvzame dovoljenje za delo oziroma licenco.

 

PREGLED PO DRŽAVAH ČLANICAH EVROPSKE UNIJE

 

Avstrija
V Avstriji homeopatijo prakticirajo samo zdravniki. Osnovno triletno homeopatsko izobraževanje po smernicah Evropskega odbora za homeopatijo (ECH) je zaključilo približno 1000 zdravnikov. Avstrijska zdravniška zbornica (Österreichische Ärztekammer) vsem zdravnikom, ki po triletnem izobraževanju uspešno opravijo izpit iz homeopatije, podeli diplomo iz homeopatije (Das ÖÄK-Diplom für komplementäre Medizin: Homöopathie).
 
Redna predavanja iz homeopatije imajo tudi na medicinskih fakultetah na Dunaju, v Innsbrucku in Gradcu. V 12 bolnišnicah imajo homeopatske oddelke in zdravnike homeopate kot svetovalce (na Dunaju, v Celovcu, Bregenzu, Salzburgu, Linzu itd.), in sicer na področju neonatologije, ginekologije in porodništva, onkologije, pediatrije, psihiatrije, interne medicine. Večina zavarovalnic delno ali v celoti krije stroške homeopatskega zdravljenja in homeopatskih zdravil.

 

Belgija
V Belgiji homeopatijo prakticirajo samo zdravniki. Leta 1999 je belgijski parlament sprejel zakon o priznanju nekaterih metod komplementarne in alternativne medicine (op. homeopatija, akupunktura, kiropraktika, osteopatija). V skladu s tem zakonom je homeopatija priznana kot dodatna kvalifikacija. Šele 12. maja 2014 pa je bil na podlagi zakona iz leta 1999 v Belgisch Staatsblad objavljen Kraljevi odlok glede homeopatije (Arrêté royal relatif à l’exercice de l’homéopathie). Večina zavarovalnic delno ali v celoti krije stroške homeopatskega zdravljenja in homeopatskih zdravil. Več na spletni strani belgijskega ministrstva, pristojnega za zdravje in spletni strani Mutualité chrétienne.

 

Bolgarija
V Bolgariji homeopatijo prakticirajo samo zdravniki in zobozdravniki. Leta 2004 je bolgarski parlament sprejel Zakon o zdravju (v veljavi od 1. januarja 2005), ki ureja tudi področje komplementarne in alternativne medicine (VI. poglavje, 166. do 173. člen). Od leta 2005 se podiplomski študij homeopatije izvaja tudi na medicinskih fakultetah v Sofiji, Varni, Plovdivu in Plevnu. Več kot 1000 zdravnikov je končalo homeopatsko izobraževanje in usposabljanje. Usposabljanje in izobraževanje iz homeopatije je priznano kot del SPI (CME).

 

Ciper
Na Cipru homeopatijo prakticirajo samo zdravniki.

 

Češka
Na Češkem homeopatijo prakticirajo samo zdravniki. Homeopatija je priznana kot dodatna kvalifikacija. Homeopatija in akupunktura sta kot zdravniški metodi zdravljenja uvrščeni tudi v Zakon o javnem zdravstvenem zavarovanju (48/1997), vendar se stroški zdravljenja ne krijejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

 

Danska
Na Danskem lahko s homeopatijo zdravijo zdravniki in laiki. Slednji imajo številne omejitve glede nekaterih bolezni, ki jih lahko zdravijo samo zdravniki. Sem spadajo spolno prenosljive bolezni, nekatere druge nalezljive bolezni, TBC. Samo zdravniki in babice pa lahko uporabljajo homeopatijo med porodom.

 

Estonija
V Estoniji lahko homeopatijo prakticirajo zdravniki in laiki.

 

Finska
Na Finskem lahko homeopatijo prakticirajo zdravniki in laiki. Bolnikom se delno povrnejo stroški homeopatskega zdravljenja, vendar samo če storitev opravi zdravnik.

 

Francija
V Franciji homeopatijo prakticirajo samo zdravniki. Homeopatija je uradno priznana od leta 1965. Februarja 1997 pa je Francosko zdravniško združenje (Ordre National de Médecins) priznalo homeopatijo kot zdravniško metodo in predlagalo, da se podiplomsko izobraževanje iz homeopatije uvede na vseh medicinskih fakultetah ter pridobi diplomo, ki bi jo združenje tudi uradno priznalo. Prav tako je predlagalo, da se na dodiplomskem medicinskem študiju poskrbi za uvedbo homeopatije v redni program študija. Imajo dve javni bolnišnici v Parizu (Hôpital St. Jacques in Hôpital St. Luc), kjer je možno tudi homeopatsko zdravljenje. Od leta 2021 se stroški homeopatskih zdravil ne krijejo več iz socialnega (obveznega) zavarovanja. V Franciji približno 4300 zdravnikov prakticira homeopatijo. Več informacij na spletni strani ministrstva za zdravje.

 

Grčija
V Grčiji homeopatijo prakticirajo samo zdravniki. Homeopatija je priznana kot dodatna strokovna kvalifikacija. Na Egejski univerzi so uvedli podiplomski študij iz homeopatije za zdravnike in zobozdravnike. Nekatere zasebne zavarovalnice krijejo stroške homeopatskega zdravljenja.

 

Hrvaška

Na Hrvaškem lahko homeopatijo prakticirajo zdravniki in laiki. Zavarovalnica Merkur krije stroške homeopatskega zdravljenja.

  

Irska
Na Irskem lahko homeopatijo prakticirajo zdravniki in laiki.

 

Italija
V Italiji homeopatijo prakticirajo samo zdravniki. Vrhovno sodišče (Suprema Corte di Cassazione, 1982, 1999, 2003, 2005 in 2007) je odločilo, da mora homeopatska zdravila predpisovati le zdravnik, in da vsak, ki nima medicinske izobrazbe ter prakticira tradicionalno in nekonvencionalno medicino, resno krši zdravniško zakonodajo (op. kaznivo dejanje mazaštva). Leta 2002 je Italijansko zdravniško združenje (Federazione Nazionali degli Ordini dei Medici Chirughi e degli Odontoiatri) uradno priznalo homeopatijo kot zdravniško metodo in predlagalo zakonsko ureditev tega področja. Nekatere zasebne zavarovalnice krijejo stroške homeopatskega zdravljenja.

 

Latvija
V Latviji homeopatijo prakticirajo samo zdravniki. Latvijska zdravniška zbornica (Latvijas Arstu Biedriba), ki ureja, vodi in nadzira vse zdravniške specializacije, je marca 1998 podelila homeopatiji status klinične specializacije. V Latviji je zdravnik homeopat (Ārsts: homeopāts) reguliran zdravstveni poklic. Nekatere zasebne zavarovalnice delno krijejo stroške homeopatskega zdravljenja.

 

Litva
V Litvi homeopatijo prakticirajo samo zdravniki. Leta 1999 je litvanska vlada dodelila homeopatiji status uradne medicinske metode oziroma zdravniške subspecializacije. Ministrstvo za zdravje pa je 14. maja 2004 izdalo še uredbo V-364.

 

Luksemburg
V Luksemburgu homeopatijo prakticirajo samo zdravniki. Homeopatsko zdravljenje v višini 80 % povrne javno zdravstveno zavarovanje, če jo izvaja usposobljen zdravnik. Večina zavarovalnic delno ali v celoti krije stroške homeopatskega zdravljenja in homeopatskih zdravil.

 

Madžarska
Na Madžarskem homeopatijo prakticirajo samo zdravniki. Leta 1997 je madžarski parlament sprejel Zakon o zdravju, kjer so v 104. členu opredeljene nekonvencionalne metode zdravljenja. Še istega leta je madžarska vlada s podzakonskim predpisom dodelila homeopatiji status uradne medicinske metode.

 

Malta
Na Malti lahko homeopatijo prakticirajo zdravniki in laiki.

 

Nemčija
V Zvezni republiki Nemčiji lahko homeopatijo prakticirajo zdravniki in zdravilci (Heilpraktiker; Heilpraktikergesetz iz leta 1939). Osnovno triletno homeopatsko izobraževanje po smernicah Evropskega odbora za homeopatijo (ECH) je zaključilo približno 4000 zdravnikov, enoletno oziroma delno homeopatsko izobraževanje pa je zaključilo približno 8000 zdravnikov (op. zdravnik pridobi potrdilo deželne zdravniške zbornice). Zdravnik po uspešno opravljenem izpitu in triletnem študiju iz homeopatije pridobi dodatno kvalifikacijo in naziv homeopatski zdravnik (Homöopathischer Arzt), ki ga podeli Zvezna zdravniška zbornica. Zavarovalnice delno ali v celoti krijejo homeopatsko zdravljenje, če storitev opravi zdravnik.

 

Nizozemska
Na Nizozemskem lahko homeopatijo prakticirajo zdravniki in laiki. Zavarovalnice delno ali v celoti krijejo stroške homeopatskega zdravljenja, vendar samo če storitev opravi zdravnik. Na večini medicinskih fakultet je izbirni predmet tudi homeopatija.

 

Poljska
Na Poljskem homeopatijo prakticirajo samo zdravniki.

 

Portugalska
Portugalski parlament je avgusta 2003 sprejel zakon, ki ureja komplementarno in alternativno medicino (Lei do enquadramento base das terapêuticas não convencionais). S homeopatijo lahko zdravijo samo zdravniki.

 

Romunija
Romunski parlament je maja 2007 sprejel zakon o komplementarni in alternativni medicini (Lege privind organizarea si functionarea activitatilor si practicilor de medicina complementara/alternativa, Lege nr. 118/2007). V Romuniji homeopatijo prakticirajo samo zdravniki. Homeopatija je priznana kot specializacija. Je izbirni predmet na dodiplomskem študiju medicine. Podiplomski študij homeopatije se izvaja tudi na medicinskih fakultetah. Usposabljanje in izobraževanje iz homeopatije je del SPI (CME).

 

Slovaška
Na Slovaškem lahko homeopatijo prakticirajo zdravniki in laiki.

 

Španija
V Španiji homeopatijo prakticirajo samo zdravniki. Španski nacionalni zdravniški svet (El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos) je po strokovnem nasvetu Komisije za deontologijo razglasil homeopatijo za uradno zdravniško metodo. V Španiji sta dve javni bolnišnici (Hospital del Nen Deu v Barceloni in Fundación Instituto Homeopatico y Hospital de San Jose v Madridu), kjer je pacientom na voljo tudi homeopatsko zdravljenje. Na univerzah v Sevilli, Murcii, Valladolidu in Barceloni je možno podiplomsko izobraževanje iz homeopatije.

 

Švedska
Na Švedskem lahko homeopatijo prakticirajo zdravniki in laiki, slednji imajo precej omejitev. Nekonvencionalna medicina oziroma homeopatija v švedski zdravstveni zakonodaji ni posebej omenjena. Po eni strani švedska zakonodaja določa, da lahko oseba, ki se uradno ukvarja z zdravljenjem ljudi, uporablja le metode, ki slonijo na »znanstvenih dokazih in empiričnem znanju«, po drugi strani pa drugi predpisi določajo, da zdravnik lahko uporabi katerokoli terapijo, če konvencionalne metode zdravljenja odpovejo, v kolikor ni stranskih učinkov takšne terapije in v kolikor bolnik zanjo zaprosi. V praksi je do 23. septembra 2011 veljalo, da švedski zdravniki ne smejo prakticirati homeopatije. Švedsko vrhovno sodišče je 23. septembra 2011 sprejelo odločitev, da zdravniki lahko zdravijo s homeopatijo.

 

Ker je v praksi do 23. septembra 2011 veljalo, da zdravniki ne smejo zdraviti s homeopatijo, laiki pa ne smejo zdraviti otrok do osmega leta starosti in nosečnic, je Odbor za otrokove pravice Združenih narodov (UNCRC) 12. junija 2009 objavil poročilo (CRC/C/SWE/CO/4), v katerem piše:

 

»42. The Committee notes that complementary and alternative medicine (CAM) is a recognized field of medicine both in Europe and globally. To this end, the Committee is concerned that the State party prohibits the use of CAM for examination, treatment and care of children below eight years of age as well as pregnant women and women in labour and it is concerned that such a prohibition challenges the rights of all individuals in the State party, including children, to choose a method of treatment and that it might deprive them of their right to the highest attainable standard of health.

 

43. The Committee recommends that the State party consider reviewing and amending existing legislation to ensure that all children, without distinction of age, have access to CAM examination, treatment and care and can enjoy their right to the highest attainable standard of health.”

 

DRUGE EVROPSKE DRŽAVE

 

Norveška
Na Norveškem lahko s homeopatijo zdravijo zdravniki in laiki. Nekonvencionalne metode zdravljenja so del zdravstvene dejavnosti določene z Zakonom o alternativnem zdravljenju bolezni (Lov om alternativ behandling av sykdom mv, LAW-2003-06-27-64) in jih lahko izvajajo zdravniki in laiki, vendar lahko laiki v skladu z zakonskimi predpisi izvajajo le manjši del teh metod in ne smejo izvajati zdravljenja oz. dejavnosti/metod, ki so v pristojnosti zdravnikov.

 

V okviru Medicinske fakultete Univerze v Tromsu deluje Nacionalni raziskovalni center za komplementarno in alternativno medicino (NAFKAM), ki ga financira Ministrstvo za zdravje. WHO je leta 2008 podelila NAFKAM status WHO Collaborating Centre (WHOCC). Norveška vlada je leta 2004 zagotovila finančna sredstva za ustanovitev Nacionalne baze informacij o komplementarni in alternativni medicini (NIFAB – The National CAM Information Bank), ki je bila uradno odprta maja 2007.

 

Švica
V Švici lahko homeopatijo prakticirajo zdravniki in laiki. Švica je prva in edina evropska država, ki ima po izvedenem referendumu od 17. maja 2009 v zvezni ustavi člen o komplementarni medicini. Spremenjeni 118. a-člen zvezne ustave se glasi: »Zvezna vlada in kantoni zagotovijo, da se v okviru njihovih pristojnosti upošteva komplementarna medicina« (»Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die Berücksichtigung der Komplementärmedizin.«). Stroški homeopatskega zdravljenja se krijejo iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja, vendar pod pogojem, da storitev izvede zdravnik.

 

Novi člen zvezne ustave prinaša naslednje obveznosti: (a) spodbujanje sodelovanja med šolsko in komplementarno medicino, (b) ponovno vključitev komplementarne medicinske obravnave v osnovno zdravstveno zavarovanje, (c) vključitev komplementarne medicine v univerzitetno poučevanje in raziskave, (d) oblikovanje državnih spričeval za nemedicinske terapevte in (e) zaščito za preizkušena zdravila.

 

Velika Britanija
Združeno kraljestvo je 31. januarja 2020 po 47 letih članstva izstopilo iz Evropske unije. V Veliki Britaniji lahko homeopatijo prakticirajo zdravniki in laiki. Fakulteta za homeopatijo je že od leta 1950 s posebnim parlamentarnim zakonom priznana kot ustanova za podiplomsko izobraževanje iz homeopatije za zdravnike. Kasneje so uradno podiplomsko izobraževanje iz homeopatije potrdili tudi za zobozdravnike, veterinarje, farmacevte in babice.

 

Nekatere zasebne zavarovalnice krijejo stroške homeopatskega zdravljenja, vendar pod pogojem, da storitev opravi zdravnik. Večinoma pa zdravljenje plačujejo bolniki sami.

 

V Veliki Britaniji imajo pet homeopatskih bolnišnic – v Londonu, Liverpoolu, Bristolu, Tunbridge Wellsu in Glasgowu. Britansko zdravniško združenje in Britanski zdravniški svet sta priporočila, da se uvede predmet iz komplementarne in alternativne medicine že v dodiplomski študij medicine.

 

DRŽAVE ZAHODNEGA BALKANA

 

Albanija

V Albaniji so leta 2009 sprejeli Zakon o zdravstvenem varstvu, kjer je v 20. členu opredeljena alternativna medicina (op. homeopatija, fitoterapija, kiropraktika). Homeopatijo lahko prakticirajo samo zdravniki. V Zakonu 105/2014 o zdravilih in farmacevtskih storitvah (Uradni list, št. 132/2014) so določbe glede homeopatskih zdravil, ki so usklajene z Direktivo 2001/83/ES.

 

Bosna in Hercegovina

Zakon o zdravstvenem varstvu (Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Službene novine Federacije BiH, br. 46/10 i 75/13) v 32., 46., 47. in 48. členu določa alternativno medicino kot zdravstveno dejavnost, ki jo izvajajo le zdravstveni delavci. Zakon določa, da stroški zdravljenja z alternativno medicino niso kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Na podlagi tega zakona je bil sprejet Pravilnik o bližim uvjetima, načinu, postupku obavljanja metoda i postupaka alternativne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi (Sl. novine Federacije BiH, br. 79/13).

 

Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata (Službene novine Federacije BiH, broj 40/10) v 11. členu določa pravico pacienta, da ga zdravnik seznani tudi o uporabi »alternativne metode liječenja sa opisom koristi i rizika svake od alternativnih metoda, uključujući i efekt neliječenja«.

 

V Bosni in Hercegovini je Republika Srbska oktobra 2009 sprejela Zakon o zdravstvenem varstvu (Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Službeni glasnik Republike Srpske, br. 106/2009 i 44/2015), v katerem je v 121. členu opredeljena alternativna medicina kot zdravstvena dejavnost, ki jo izvajajo zdravstveni delavci.

 

Črna gora

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list Crne Gore, št. 3/2016, 39/2016, 2/2017, 44/2018, 24/2019) v 129. členu določa, da lahko tradicionalne in alternativne oblike zdravljenja izvajajo zdravstveni delavci. V Pravilnik o tradicionalnim i alternativnim metodama liječenja (Službeni list Crne Gore, broj 28/2014, 4. 7. 2014) pa je navedenih 18 dovoljenih metod zdravljenja, med katerimi sta tudi homeopatija in psihoterapija.

 

Zakon o pravima pacijenata (Službeni list Crne Gore, br. 40/10 i 40/11) v 11. členu določa pravico pacienta, da ga zdravnik seznani tudi z alternativnimi oblikami zdravljenja.

 

Zakon o lijekovima (Službeni list Crne Gore, br. 56/11 i 06/13) pa določa izdelavo, registracijo in izdajo homeopatskih zdravil. Pravilnik o bližim uslovima i načinu upisa lijeka u registar homeopatskih ljekova (Službeni list Crne Gore, br. 06/15) podrobneje določa pogoje za vpis v register homeopatskih zdravil. Pravilnik o sadržaju i načinu obilježavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja lijeka i sadržaju uputstva za lijek (Službeni list Crne Gore, br. 21/16 i 67/18) pa podrobneje določa napis na ovojnini in navodilih za homeopatskega zdravila.

 

Zdravniška zbornica Črne gore je 9. julija 2018 ustanovila Komisijo za tradicionalno in alternativno medicino

 

Za Kosovo nimamo podatkov.

 

Severna Makedonija

Homeopatijo lahko izvajajo zdravniki in zobozdravniki.

 

Srbija

V Srbiji lahko v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu (Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 25/2019) komplementarno medicino, ki je zdravstvena dejavnost, izvajajo le zdravstveni delavci. V zakonu je v XX. poglavju (komplementarna medicina) določeno, kaj je komplementarna medicina. V 11. točki 136. člena je določeno, da je član Zdravstvenega sveta, ki ga imenuje Vlada, tudi predstavnik strokovnih združenj za komplementarno medicino. Ministrstvo za zdravje v skladu s 143. členom za posamezna področja ustanovi Republiške strokovne komisije, tudi Republiško strokovno komisijo za komplementarno medicino.

 

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka komplementarne medicine (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 1/2020) določa, da lahko homeopatijo izvajajo le zdravniki in zobozdravniki. Izobraževanje iz homeopatije za zdravnike in zobozdravnike poteka od leta 2002 v okviru Sekcije za homeopatijo Srbskega zdravniškega društva.

 

Zakon o pravima pacijenata (Službeni glasnik Srbije, br. 45/2013 i 25/2019) v 11. členu določa pravico pacienta, da ga zdravnik seznani tudi z alternativnimi oblikami zdravljenja.

 

 

POVZETEK

 

Iz kratkega pregleda statusa homeopatije v evropskih državah je razvidno, da je homeopatija v vseh državah članicah Evropske unije, razen v Sloveniji, del zdravstvene dejavnosti in jo prakticirajo zdravniki. Očitna pa je tudi tendenca, da bi jo prakticirali le zdravniki, ker je to najbolj varno za bolnika.

 

 

Dodatne informacije

 

Podrobnejše informacije o homeopatiji v Evropi so na voljo na spletni strani Evropskega odbora za homeopatijo (European Committee for Homeopathy), in tudi v njihovi publikaciji Homeopathic Care in a Medical Context (2007). Na njihovi spletni strani je tudi pregled statusa homeopatije v posameznih evropskih državah in povezave do nacionalnih zdravniških homeopatskih društev.

 

Pregled pravnega statusa in ureditve komplementarne in alternativne medicine v Evropi z dne 8. novembra 2012 je objavljen na spletni strani Nacionalnega raziskovalnega centra za komplementarno in alternativno medicino (NAFKAM) Medicinske fakultete v Tromsu. NAFKAM je sodeloval v projektu CAMbrella (FP7-HEALTH-2009, GA No. 241951) in sicer s študijo Legal status and regulation of CAM in Europe. Študijo sestavljajo tri poročila: (a) CAM regulations in the European countries, (b) Herbal and homeopathic medicinal products in (c) CAM regulations in EU/EFTA/EEA.

 

Novembra 2012 je izšla tudi posebna številka revije Forschende Komplementärmedizin / Research in Complementary Medicine z naslovom Insights into the Current Situation of CAM in Europe: Major Findings of the EU Project CAMbrella (Vol. 19, Suppl. 2, 2012).

 

Več informacij o homeopatiji v svetu lahko najdete v publikacijah Svetovne zdravstvene organizacije (World Health Organisation): WHO Traditional Medicine Strategy 2014–2023 (2013), WHO Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative Medicine (2005), WHO Traditional Medicine Strategy 2001–2005 (2002) in Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative Medicine (2001).

 

Na spletni strani Mednarodnega združenja zdravnikov homeopatov (Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis) pa lahko najdete informacije o stanju v posameznih državah.

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih